+ 420 774 761 900

Člen první pomoci

zdravPrvní pomoc – dovednost, která zachraňuje životy

S námi se nebudete bát prvního zásahu postiženému s jakýmkoliv poraněním nebo náhlým onemocněním a možná tak zachráníte lidský život. Absolvent kurzu se seznámí a prakticky procvičí kompletní první pomoc, seznámí se se zásadami péče o nemocné, základy hygieny a epidemiologie na zotavovacích akcích. Bude umět zachránit tonoucích a v neposlední řadě poskytnout první pomoc na místě dopravní nehody. Absolvent kurzu se orientuje v akutních stavech a vybraných onemocněních. Dokonale ovládá rozšířenou laickou první pomoc. Včetně práce v rámci BLS i použití AED (automatizovaného externího defibrilátoru) a dalších prvků, používaných nově v první pomoci. Absolvent kurzu Člen první pomoci může vykonávat instruktora první pomoci v autoškolách, v podnicích v rámci BOZP, na základních a středních školách. Je oprávněn vykonávat funkci garanta první pomoci v podniku nebo zdravotníka na různých akcích (zájezdy, výlety, tábory, školy v přírodě, lyžařské kurzy, atp.

Rekvalifikační kurz ČLEN PRVNÍ POMOCI (dříve instruktor nebo školitel první pomoci) je akreditován v rozsahu 80 hod.
Požadavky na přijetí do kurzu:

  • věk 18 let
  • zdravotní a psychická způsobilost
  • minimálně středoškolské vzdělání
Systém přednemocniční neodkladné péče v ČR 10
Bezpečnosti při poskytování první pomoci 6
Hygiena a epidemiologie 10
Základy stavby a funkce lidského těla 20
První pomoc 25
Péče o nemocné do příjezdu záchranářů 7

Náš rekvalifikační kurz opravňuje úspěšného absolventa vykonávat funkci:

  • Instruktora / lektora první pomoci a zdravovědy na všech stupních vzdělávání
  • Instruktora / lektora zdravotnické přípravy v autoškole
  • Instruktora / lektora kardiopulmonální resuscitace s použitím AED defibrilátoru
  • Firemního zdravotníka a garanta první pomoci / zdravovědy na pracovišti
  • Zdravotníka zotavovacích akcí
  • Zdravotníka na společensko-kulturních akcích
  • Zdravotníka na sportovních akcích

Doporučená kvalifikace pro vybrané specialisty složek IZS – členy HZS, SDH, PČR, ale i pro odpovědné osoby v rámci soukromého sektoru průmyslové výroby, nebezpečných a rizikových provozů a podobně. Stává se současně způsobilou osobou pro vedení základních kurzů první pomoci (autoškoly, zaměstnanci apod.)